පව් බන් මු. එක්කෝ උබලා පැදලා ඌට බලන් ඉන්න කියපල්ලා එක්කෝ උබ බැරි වැඩ නොකර හිටපන්

2017-08-03 12:06:05 3 0

Description

උබ බැරි වැඩ නොකර හිටපන්

Others

Comments (0)

About Talent Sri Lanka
www.talentsrilanka.com was created by Atmosphere Ceylon, with the main aim of providing the ideal platform for the talented youth of Sri Lanka to showcase their talent and be a shining star! It is the only platform of this nature in Sri Lanka. Individuals can upload videos showcasing their talent/skill, which will be accessible worldwide and by those sourcing for new talent which can be mentored and nurtured to maybe a phenomenal star.

Subscribe Now

Subscribe to get exclusive videos

Yo, you had better fill this out, it's required.
I'm required!